Regulamin

Regulamin Warunków Umów Sprzedaży i Dostaw Ngraw.eu

I. DEFINICJE

1. Sprzedający –„NGRAW” Krzysztof Kaszubowski, ul. Słupecka 21, 81-316 Gdynia, NIP: 587-165-38-02, prowadzący portal internetowy pod adresem www.ngraw.pl, promująca się marką „ngraw” oraz „ngraw.eu”.
2. Kupujący – jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny, który jest przedsiębiorcą
i z którym łączą Sprzedającego handlowe stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym oraz podmiot, na zamówienie i koszt którego dostarczane
są towary.
3. Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego stanowią akcesoria reklamowe (takie jak długopisy, penrive’a itp.) oznaczone laserowo (grawerowane) według uznania Kupującego, w szczególności poprzez przesłanie gotowego projektu znaczenia laserowego w formacie wskazanym przez Sprzedającego lub zaakceptowanego przez Kupującego projektu wykonanego przez Sprzedającego. .
4. Umowa – oznacza umowę sprzedaży lub dostawy towarów handlowych skutecznie zawartej ze Sprzedającym,
5. Zamówienie –oświadczenie woli o zakupie Towaru w związku z prowadzona działalnością gospodarczą złożone,
w szczególności w formie elektronicznej przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego na zewnątrz.
6. Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego świadczący usługę transportu towarów handlowych.

II. Zastosowanie

1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, regulamin ma zastosowanie
do wszelkich ofert oraz umów sprzedaży i dostawy związanych ze wszelkimi towarami i usługami wprowadzonymi na rynek przez NGRAW Krzysztof Kaszubowski z siedzibą w Gdyni, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem www.ngraw.eu.
2. Regulamin stanowi integralną część każdego zamówienia złożonego
u Sprzedającego oraz obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2014r.

III. Informacje o produkcie, oferty, wzorce

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów prezentowanych w ofercie handlowej Sprzedającego, przeliczników, rozmiarów, kolorów i jakości, wynikające
z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
3. Sprzedający nie dokonuje żadnych popraw w przesłanych projektach, chyba że strony postanowią inaczej.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesłane przez Kupującego pliki multimedialne oraz ich treści.

IV. Zawarcie umowy

1. Zamówienie nie wiąże Sprzedającego, jeśli nie zostanie potwierdzone przez niego. Nie będą realizowane nie potwierdzone zamówienia.
2. Zastrzeżenia Sprzedającego zgłoszone do zamówienia wiążą Kupującego, o ile nie zgłosi uwag w ciągu 24 godzin. W przypadku zgłoszenia uwag przez Kupującego, Sprzedający jest nimi związany w zakresie potwierdzonych warunków sprzedaży oraz dostawy wyrażonych na piśmie.
3. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do realizacji zamówienia, w przypadku, gdy
z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w wyniku działania Kupującego, osób trzecich, siły wyższej, sprzedaż towarów handlowych byłaby utrudniona, niemożliwa lub prowadziła do strat po stronie Sprzedającego.
4. „NGRAW” Krzysztof Kaszubowski z siedzibą w Gdyni nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej za pośrednictwem strony internetowej oraz w oparciu
o postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedaż konsumencka prowadzona przez Sprzedającego jest wyłącznie za pośrednictwem swojego sklepu internetowego umieszczonego w serwisie aukcyjnym allegro.pl.

V. Dostawa

1. Jeśli Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej wszelkie dostawy realizowane będą przez Sprzedającego w terminie do 7 dni roboczych.
2. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówieni.
3. Wysyłka zamówionego Towaru realizowana jest przez sprzedającego na adres wskazany w danych do wystawienia faktury VAT, chyba że Strony postanowią inaczej.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedającego, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego.
5. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy.
6. W sytuacji wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych
z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
7. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

VI. Opakowanie

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
2. Kosz opakowania jest ustalany indywidualnie.

VII. Reklamacje, odpowiedzialność za wady

1. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności i mogą być składane wyłącznie Sprzedającemu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zakupionego Towaru.
2. O brakach ilościowych Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 24 godzin od daty odebrania dostawy.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru handlowego Kupujący może domagać się dostawy brakującej ilości towaru w ustalonym przez Strony terminie.
4. O ewentualnych wadach jakościowych towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w formie pisemnej niezwłocznie.
5. Towar wadliwy należy odesłać ewidencjonowaną przesyłką na adres siedziby Sprzedającego.

VIII. Odpowiedzialność

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny
z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody
w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta, jak i niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

IX. Ceny

1. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono inaczej, na oferowane towary obowiązuje cena podana w ofercie handlowej według stanu na dzień w dniu złożenia zamówienia, które zostało potwierdzone przez Sprzedającego.
2. Ceny podane w ofercie handlowej są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Wszelkie rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Sprzedającego wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych wyraźnych uzgodnień w formie pisemnej, ceny podane w ofercie handlowej nie zawierają ubezpieczenia ani opłat związanych z transportem, montażem czy pakowaniem. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedającego (lub jego oddziale).
5. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

X. Warunki płatności

1. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono inaczej, termin zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży wynikającej z danej faktury VAT wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Płatności nie mogą być potrącane z wierzytelnościami przysługującymi w stosunku do Sprzedającego.
2. Brak zapłaty w terminie wskazanym na fakturze spowoduje, iż Kupujący zostanie obciążony odsetkami umownymi w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o 5 punktów procentowych w skali roku. Odsetki za opóźnienie/zwłokę nie wykluczają innych roszczeń Sprzedającego z tytułu szkody poniesionej w związku z opóźnieniem płatności.
3. Wykrycie wad dostarczonego towaru pozostaje bez wpływu na wymagalność zapłaty całej należnej kwoty.
4. Wszelkie koszty związane z wymianą walutową oraz opłaty dyskontowe określone przez instytucje finansowe obciążają Kupującego.
5. Za dokonanie pełnej płatności uważa się dopiero chwilę, w której Sprzedający miał
do dyspozycji całą należna kwotę wynikająca z wystawionej faktury VAT bez jakichkolwiek obciążeń i strat.
6. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego nie uprawniają Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar.
7. Zapłata do rąk pracownika lub przedstawiciela Sprzedającego jest skuteczna, o ile osoba ta jest upoważniona do otrzymania zapłaty.

XI. Zastrzeżenie prawa własności

1. Stosownie do przepisu art. 589 Kodeksu cywilnego wszelkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za całość dostarczonego towaru. Zapłata ceny za określone partie towarów pozostaje bez wpływu na przejście prawa własności za cały dostarczony towar.
2. Sprzedający może żądać natychmiastowego zwrotu towarów, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny lub jeżeli Sprzedający ma podstawy sądzić,
że Kupujący nie wypełni swojego zobowiązani w związku z jego sytuacja finansową.
3. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

XII. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

1. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją sprzedaży i dostawy zakupionych towarów będą poddane pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.

XIII. Ochrona danych osobowych

Akceptując treść Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, w szczególności na przesyłanie ofert handlowych, zapytań itp. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane. Za akceptację niniejszego regulaminu poczytuje się również zamówienie tzw. próbek towaru.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Aktualna wersja Regulaminu każdorazowo jest publikowana na stronie internetowej www.ngraw.eu z podaniem dnia, oraz godziny od której obowiązuje.

 

Regulamin został przyjęty uchwałą nr 1/2014 z 01.12.2014r.

Złóż zamówienie